Saobraćaj

Putna i ulična mreža i kolski saobraćaj

AKTUELNO STANJE

Saobraćajni, kolski, pristup kompleksu Studentski grad realizuje se iz pravca svih obodnih saobraćajnica, izuzev iz pravca saobraćajne veze (isključenja) gradskog Auto-puta ka ulici Tošin Bunar - iz ulica Tošin bunar, Bulevar Zorana Đinđića i Studentske.

Predmetne saobraćajnice su, u kontekstu gradske saobraćajne mreže,  visokog ranga i visoke saobraćajne frekvencije, izuzev Studentske ulice. Sve su katastraski sprovedene u odnosu na konkursno područje, čime je definisan i njihova regulacija čija se promena ne planira, dok je nivo realizovanosti njihovog saobraćajnog profila, kao i trase, različit.

Ulicu Tošin bunar koja, u funkcionalno rangiranoj mreži grada u zoni uz konkursni obuhvat, pripada rangu saobraćajnica prvog reda, u profilu aktuelnog stanja čine po dve kolovozne trake u svakom smeru, sa proširenjem za još jednu / po jednu u zoni raskrsnica i obostrani trotoari širine 3.0 do 5.0m.

Bulevar Zorana Đinđića, u funkcionalno rangiranoj saobraćajnoj mreži grada u zoni uz konkursni obuhvat takođe rangiran kao saobraćajnica prvog reda, u aktuelnom stanju, a u odnosu na plansku dokumentaciju, realizovan je u punom profilu. Taj profil čine ukupno 3 kolovozne trake, ukupne širine 9.0m, dve u smeru ka istoku i jedna ka zapadu, sa proširenjem u zoni raskrsnice i obostrani trotoari širine po 3.0m. U okviru profila trotoara formirane su i trase biciklističkih staza, u širini od po 1.10m sa svake strane.

Saobraćajana veza (isključenje) gradskog Auto-puta ka ulici Tošin Bunar, koji u funkcionalno ranginaranoj gradskoj saobraćajnoj mreži pripada sistemu autoputa, u zoni konkursnog obuvata funkcioniše u promenljivom profilu. U prvom segmentu (u odnosu na Auto-put) taj profil čine dve jednosmerne kolovozne trake ukupne širine 7.0m i trotoar uz regulaciju kompleksa Studentskog grada, ukupne širine 9.0m u okviru kog je,  u jednom delu, pozicionirano i stepenište podzemnog prolaza ispod autoputa ka Bloku 37. U nastavku, ka ulici Tošin bunar, profil čine dve kolovozne trake mestimično razdvojene zelenim ostrvom u ukupnoj širini svih sadržaja 7.0m do 18.0m i trotoar uz regulaciju kompleksa Studentski grad u širini od 6.0m. U pomentom prvom segmentu nalazi se i „čvorište“ veze sa Studentskom ulicom, koje nije u funkciji.

Studentska ulica u zoni uz konkursni obuhvat, funkcioniše kao pristupna saobraćajnica koja obezbeđuje pristup Glavnoj kapiji Studentskog grada i istočnom delu Bloka 34, a u funkcionalno rangiranoj saobraćajnoj mreži grada, je nerangirana. Studentska ulica, u delu trase koji je izveden, realizovana je u punom profilu, koji čini dvosmerni kolovoz u ukupnoj širini od 7.0m i obostrani trotoar širine po 3.0m.

PLANIRANO STANJE

Prema nadležnoj planskoj dokumentaciji za ulicu Tošin bunar, u zoni konkursnog obuhvata, predviđeno je proširenje regulacije ka zapadu, do ukupne širine 35.85m kako bi se formirao novi i sadržajniji saobraćajni profil. Novi profil čini će: po dve kolovozne trake u svakom smeru ukupne širine po 7.0m, sa razdelnim zelenim ostrvom (4.5 m), parkingom (5.0m), trotoarom (3.0m) i zelenom površinom (1.35m) ka zapadnoj regulaciji i trotoarom (3.0m), biciklističkom stazom (2.5m) i zelenom površinom (3.50m) ka istočnoj regulacij, tj. ka kompleksu Studentski grad.

Izvod iz Plana Detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do Auto-puta, „Službeni list Grada Beograda“ br. 99/16, priložen je u konkursnoj dokumentaciji - III IZVODI IZ PLANSKIH DOKUMENATA

Saobraćajana veza (isključenje) gradskog Auto-puta ka ulici Tošin bunar ima potencijal za realizaciju biciklističke staze u okviru profila aktuelnog trotoara uz regulaciju ka komplesu Studenski grad (koja je, u planskom smislu, u zoni veze sa ulicom Tošin bunar i formalno afirmisana), kao i aktivaciju veze ove saobraćajnice sa Studentskom ulicom, afirmisanu Planom generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd celine I-XIX, „Službeni list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 91/20, 72/21 i 27/22 (u daljem tekstu PGR Beograda).

PGR-om Beograda utvrđena je regulacija Studentske ulice duž njene cele trase, što u zoni uz konkursni obuhvat podrazumeva izgradnju krajnjeg južnog dela ove ulice, u dužini od oko 200.0m, a čime bi se realizovao potencijal veze Studentske ulice sa saobraćajnom vezom gradskog Auto-puta ka ulici Tošin bunar. Regulacija definisana PGR-om omogućava realizaciju Studentske ulice u istom profilu u kom funkcioniše njen postojeći deo.

Javni gradski saobraćaj - JGS

Konkursno područje pripada zoni Novog Beograd gde je u funkciji jedan podsistem javnog gradskog transporta putnika – sistem autobuskog saobraćaja. Autobuska stajališta locirana su na više pozicija neposredno uz konkursno područje – u okviru saobraćajne veze gradskog Auto-puta ka ulici Tošin bunar, u ulici Tošin bunar i u Bulevaru Zorana Đinđića i obezbeđuju kvalitetnu vezu sa svim delovima grada, kao i sa zapadnim prigradskim područjima. 

Pešački saobraćaj

AKTUELNO STANJE

Za pešačka kretanja u okruženju konkursnog obuhvata, kao i u okviru njega, obezbeđena je dobra povezanost i adekvatni i udobni uslovi za kretanje pešaka, svih kategorija korisnika, izuzev u zoni nerealizovanog segmenta trase Studentske ulice, u okviru kog ne postoje ni pešačke površine, te pešaci od autobuskog stajališta Studentski grad  ka Glavnoj kapiji studentskog grada i Bloku 37, 200m prelaze utabanom zemljanom stazom, u svim vremenski uslovima.

PLANIRANO STANJE

Kao što je u delu teksta Putna i ulična mreža i kolski saobraćaj  navedeno, nadležnom planskom dokumentacijom utvrđena je regulacija Studentske ulice u punoj dužini trase, te se u planiranom stanju očekuje da kvalitet povezanosti i uslova pešačkog kretanja bude unapređen i usklađen sa potrebama svih kategorija korisnika.

Biciklistički saobraćaj

AKTUELNO STANJE

U okruženju konkursnog područja u postojećem stanju trasa biciklističkih staza formirana je samo u sklopu trotoara u Bulevaru Zorana Đinđića, dok u okviru konkursnog područja nema biciklističkih staza, a biciklistički saobraćaj se, u svedenoj meri, realizuje u okviru pešačkih komunikacija.

PLANIRANO STANJE

Prema aktuelnoj planskoj dokumentaciji realizacija biciklističke staza predviđena je u ulici Tošin bunar, i potencijalno u okviru saobraćajane veze (isklučenja) gradskog Auto-puta ka ulici Tošin bunar.

Zelene površine

U neposrednom okruženju konkursnog obuhvata, kao ni u okviru njega, prema Planu generalne regulacije sistema zelenih površina Beograda („Službeni list grada Beograd“ br. 110/2019) nema specifično kategorisanih, zaštićenih, zelenih površina. U okviru sistema zelenih površina grada Beograda predmetno područje pripada unutrašnjem prstenu.  Prisutne zelene površine čiji značaj, uzevši u obzir kapacitet u okviru ukupnog sistema zelenih površina Beograda, posebno u kontekstu povezivanja, kao i visoka ambijentalna vrednost, upućuju na neophodnost njihovog očuvanja i unapređenja, svrstane su u zelene površine u javnim službama (u okviru konkursnog obuhvata), odnosno zelene površine u otvorenim stambenim blokovima, ekološki i estetski funkcionalan prostor u urbanom tkivu (u neposrednom okruženju).

Infrastruktura

Područje konkursnog obuhvata i neposrednog okruženja opsluženo je u adekvatnom kapacitetu u okviru sistema infrastrukturnih komunalnih mreža – vodovodnog, kanalizacionog, eletktroenergetskog, telekomunikacionog, toplovodnog i gasovodnog sistema.

Prikaz trasa komunalne infrastrukture priložen je u konkursnoj dokumentaciji  – III IZVOD IZ PLANSKE DOKUMETACIJE / IZVOD PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD CELINE I-XIX, prilog NB 9.1-S – Skupni prikaz infrastrukture

Klimatske karakteristike

Klima u Beogradu i njegovoj široj okolini  je umereno kontinentalna, sa četiri godišnja doba i oko 2.096 sunčanih sati godišnje čije su najveće srednje vrednosti u julu, a najmanje u decembru. 

Godišnji tok padavina ima pretežne karakteristike kontinentalnog tipa, sa maksimumom u junu. Količina padavina je 670,0 mm prosečno godišnje, uključuje dominantno kišu, a ponekad grad, ledenu kišu i sneg. Najveći broj dana sa padavinama je u aprilu, junu i decembru.

Srednje mesečne vrednosti relativne vlažnosti se kreću u intervalu od 63% (april i jul) do 82% (decembar).

Predmetno područje, u kontekstu Beograda pripada toploklimatskoj zoni Novi Beograd, koju karakteriše prosečna godišnja temperatura od 11.9°C. Srednje mesečne temperature kreću se u intervalu od 0,0°C (januar) do 22.1°C (julu). Tokom letnjih meseci javljaju se dani sa dnevnim temperaturama iznad 35°C i tropskim noćima (sa temperaturama iznad 20°C) od juna do avgusta. Broj dana sa temperaturom višom od 25°C je 95 u godini.

Beograd je vetrovito područje izloženo jugoistočnim, severoistočnim, severnim i severozapadnim vetrovima. Najčešći i najjači je jugoistočni vetar – košava, koji duva tokom cele godine, sa maksimumom u septembru i tokom zime, a minimumom u junu i julu i sa prosečnom brzinom od 25 do 45km/č, i olujnim udarima do 130km/č. Severozapadni vetar duva najčešće u letnjim mesecima, sa maksimalnom prosečnom brzinom 36m/s. Najhladniji vetrovi zimi su severni i severoistočni. Uzevši u obzir poziciju i morfologiju okruženja (prirodnu i izgrađenu) konkursno područje je ravnomerno i nespecifično izloženo svim vetrovima karakterističnim za Beograd.

Aktuelna planska dokumentacija na području konkursnog obuhvata i u neposrednom okruženju

Aktuelnu plansku dokumentacija na području konkursnog obuhvata i u neposrednom okruženju čine sledeći prostorni i urbanistički planovi :

  • Plan generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd celine I-XIX „Službeni list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 91/20, 72/21 i 27/22 (u daljem tekstu PGR Beograda)
  • Detaljni urbanistički plan Auto-puta kroz Beograd, „Službeni list grada Beograda“ br. 17/67;
  • Plan detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do Auto-puta, GO Zemun i Novi Beograd, Službeni list grada Beograda 99/16;
  • Plan detaljne regulacije za deo područja zapadno od ulice Tošin bunar (od Bulevara Arsenija Čarnojevića do ulice Prilaz) do ulice Marije Bursać, GO Zemun i Novi Beograd, Službeni list grada Beograda 69/21;
  • Izmena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana BLOKA 4 na Novom Beogradu, Službeni list grada Beograda 14/91;

Planski osnov za područje konkursnog obuhvata sadržan je u Planu generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd celine I-XIX „Službeni list grada Beograda“ br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 91/20, 72/21 i 27/22 (u daljem tekstu PGR Beograda).

Prema PGR-u Beograda konkursno područje pripada Celini IX - Centar Novog Beograda, Prvobitni Novi Beograd, odnosno segmentu Celine IX, Prvobitni Novi Beograd, koja pre svega obuhvata prvobitno izgrađene blokove uključujući i Studentski grad i neke  kasnije realizovane blokove - Blok 33 sa Zapadnom kapijom Beograda i „Retenziju“.

Osnovna karakteristika ovog područja je slobodni sistem izgradnje prevashodno stambenih i pratećih sadržaja u funkciji stanovanja, kao i pojedinačnih i grupisanih objekta komercijalnih i specijalizovanih centralnih delatnosti, na površinama prostranih građevinskih blokova. Prvobitni Novi Beograd ima visok stepen prostorne i funkcionalne zaokruženosti. Nova izgradnja, osim realizacija ranije planiranih a neizvedenih objekata, planirana je u zoni Tošinog bunara, po završetku saobraćajnice u novoj regulaciji i uz Auto-put. To su ujedno i planirane zone novih centralnih aktivnosti. Transformacija dela stambenih objekata u poslovanje može se očekivati uz glavne saobraćajne pravce i to isključivo u nižim etažama.

Izvod iz Plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta jedinice lokalne samouprave – Grad Beograd celine I-XIX (Službeni list grada Beograda", br.20/16, 97/16, 69/17, 97/17,  72/21 i 27/22.)

Prema PGR-u Beograd područje konkursnog obuhvata pripada zoni IX, podzoni „Prvobitni Novi Beograd“ i prema poslednjim izmenama PGR-a (Službeni list grada Beograda", 27/22.) u smislu sprovođenja, predviđeno je za neposrednu primenu pravila građenja prema PGR-u uz obavezu izrade Urbanističkog projekta.

Konkursni obuhvat, je prema Planirane nameni površina PGR-u Beograda planiran kao površina javne namene – visokoškolske ustanove.

15

15a

Slika 15. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog 2-5.1 - Planirana namena površina

16

16a

Slika 16. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog 6-5 - Površine za objekte i komplekse javnih službi

 

URBANISTIČKE MERE ZAŠTITE PROSTORA I OBJEKATA (2.2)

ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA I URBANISTIČKA ZAŠTITA

Celina  IX

Zona ''Centara Novog Beograda'' i ''Prvobitnog Novog Beograda'', danas predstavlja jedan od najreprezentativnijih i funkcionalno najznačajnijih delova Beograda.  Savremena gradska struktura, otvorenih blokova,  koja se u kontinuitetu izgrađuje od 30-ih godina XX veka do danas u pogledu istorijskog razvoja Beograda predstavlja velikim delom spomenički prostor koji svedoči o privrednom, upravno administrativnom, urbanističkom i kulturnom  razvoju grada. Imajući u vidu da je ovo deo grada koji je nastajao po svim pravilima i principima modernog urbanizma XX veka, očuvanje započetog koncepta izgradnje je primarni zadatak sa ciljem da se postignuti kvalitet održi i unapredi.

Vrednost istorijskog, postojećeg urbanističkog i arhitektonskog koncepta Novog Beograda definisana je sa namerom da se zaštiti, očuva i unapredi, kako sa aspekta zaštite kulturnog nasleđa tako i stavova drugih strukovnih organizacija.

Kulturna dobra i dobra koja uživaju prethodnu zaštitu u granicama ovog planskog prostora su zastupljena u većem obimu i prostornom obuhvatu i imaju složen planerski pristup kako u vidu zaštite postojećeg tako i izgradnje i uređenja novog.

Polazeći od toga da su zaštita, očuvanje i unapređenje kulturnog nasleđa jedan od najbitnijih elemenata izgradnje identiteta ljudi, njihove kulture i doživljaja prostora u kojem žive, neophodna je intenzivna saradnja svih nadležnih institucija grada ka budućim planskim rešenjima ili aktivnostima direktnog sprovođenja ovog planskog dokumenta.

Na području celine IX – nalazi se ukupno 14 entiteta koji uživaju status kulturnog dobra ili dobra koje uživa prethodnu zaštitu, od kojih je u neposrednom okruženju lokacije STAMBENO – POSLOVNI CENTAR „GENEKS“, Narodnih heroja  41-43 – Spomenik kulture, nivo zaštite 3.

Urbanistička zaštita prostora i objekata

Urbanistička zaštita predstavlja veoma značajan segment planiranja, koja ima zadatak da ukupno urbanističko i arhitektonsko nasleđe planira i uključi u savremene tokove života grada kao faktor njegovog ukupnog razvoja. Ona treba svojim mehanizmima da omogući stvaranje ambijenta koji svojim antropocentričnim kvalitetom treba da omogući estetski i suštinski prihvatljiv životni prostor. Pod mehanizmima urbanističke zaštite smatraju se horizontalna i visinska regulacija, čuvanje silueta i vizura, primena materijala, boje i arhitektonskih elemenata, kojima se definiše i prepoznaje prostor i fizička struktura određenog područja.

Urbanistička zaštita prostora može se definisati i kao planiranje u kontekstu. Kao takva treba da vrednuje stvorene prostore i objekte sa urbanističkog i ambijentalnog aspekta i stvori planske preduslove za njihovu zaštitu.

U kontekstu urbane obnove i urbane regeneracije i rekonstrukcije, polje kreativnih i praktičnih planerskih mogućnosti je mnogo šire, s obzirom na to da su predmet urbane obnove najčešće prostori i lokacije većih kapaciteta. U takvim prostorima najčešće se nalazi manji broj objekata koji su kulturna dobra i sami po sebi predstavljaju značajne urbane repere koji svojim postojanjem mogu da predstavljaju okosnicu identiteta predmetnog planskog područja. U takvim okolnostima uslovi i mere zaštite nadležne službe zaštite spomenika kulture postaju kreativni stimulans u daljem procesu planiranja.

U okviru konkursnog obuhvata prepoznat kao vrednost u kategoriji urbanističke zaštite Kasna moderna je Studentski kulturni centar (Dom kulture Studentski grad), Bulevar Zorana Đinđića 179, (1974, M. Mitrović) prema kriterijumu K8 – “Ambijentalna vrednost ‐ objekat značajno određuje kvalitetni gradski ambijent ili sudeluje svojim stilskim vrednostima u karakterizaciji lokalnog ambijenta”

17

17a

Slika 17. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog 4-5.1 - Zaštita prirodnih i kulturnih vrednosti

 

NEPOSREDNA PRIMENA PRAVILA GRAĐENJA ZA OBJEKTE I KOMPLEKSE JAVNIH SLUŽBI (6.11)

VISOKOŠKOLSKE USTANOVE – USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA STUDENTSKI GRAD - 9.J4.1

18

18a

 Slika 18. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog 16-5.2 - Područja za neposrednu primenu pravila građenja

 

Namena površina

Osnovna namena je ustanova studentskog standarda – studentski dom. Prostorna celina „Studentski grad“ pripada ustanovi „Studentski centar Beograd“.

U okviru nove namene mogu biti zastupljeni komplementarni sadržaji kulture, prateći sportski, komercijalni, ugostiteljski i zabavni sadržaji u službi osnovne namene, koji ne ugrožavaju životnu sredinu i ne stvaraju buku.

Moguće je korišćenje suterena i podruma za pomoćne i tehničke prostorije objekata.

Broj objekata na parceli

Dozvoljena je izgradnja više objekata na parceli u funkciji osnovnih i komplementarnih sadržaja kao i objekata tehničke infrastrukture, tako da formiraju jedinstvenu arhitektonsko funcionalnu sredinu.

Uslovi za formiranje građevinske parcele

Planom je definisana građevinska parcela 9.J4.1, orijenatacione površine 103 615 m2.

Nije dozvoljena parcelacija planirane građevinske parcele.

Katastarske parcele: 865/14, 865/15, 865/17, 865/28, 865/29, 866, 867, 868, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886/1, 886/2, 887/4, 887/5, 912 i 914 sve KO Novi Beograd

Obavezna je izrada Urbanističkog projekta.

Dozvoljena je fazna realizacija planirane izgradnje i rekonstrukcije kompleksa.

Indeks zauzetosti parcele

Maksimalni indeks zauzetosti parcele Z = 50%.

Maksimalni indeks zauzetosti podzemnih etaža objekata iznosi 70%.

Visina objekta

Maksimalna visina venca smeštajnih objekta iznosi 32m u odnosu na nultu kotu.

Maksimalna visina venca objekata pratećih sadržaja iznosi 12m u odnosu na nultu kotu.

Maksimalna visina venca objekta/objekata studentskog kulturnog centra iznosi 12m u odnosu na nultu kotu. Izuzetno, maksimalna visina venca može biti i 16m ukoliko se programom ukaže potreba, u skladu sa tehnološkom šemom objekata.

Izgradnja novih objekata i položaj objekata na parceli

Objekte postaviti u okviru zone građenja, koja je definisana građevinskim linijama na odgovarajućim grafičkim prilozima neposredne primene pravila građenja sa elementima detaljne razrade. Nije obavezno postavljanje objekata ili delova objekata na građevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan građevinskim linijama.

Prema položaju na parceli objekti su slobodnostojeći.

Građevinska linija podzemnih delova objekta (garaže i dr.) poklapa se sa nadzemnom građevinskom linijom.

Međusobno rastojanje objekata na parceli

Minimalno rastojanje objekta od susednog objekta na parceli iznosi  jednu visinu višeg objekata ukoliko se postavljaju otvori stambenih prostorija, odnosno 1/2 visine višeg objekata ukoliko se postavljaju otvori pomoćnih prostorija ili bez otvora.

Kota prizemlja

Kota prizemlja objekata može biti maksimum 1,6m viša od nulte kote.

19

19 a

Slika 19. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog NB 9.1-R - Regulaciono-nivelacioni plan i plan parcelacije

Uslovi za slobodne i zelene površine

Minimalni procenat slobodnih i zelenih površina na parceli je 50%;

Minimalni procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom na parceli je 30%.

Za potrebe izrade tehničke dokumentacije i određivanje pozicije novih objekata, neophodno je uraditi manual valorizacije (bioekološka osnova) postojeće vegetacije, kako bi se ista sačuvala u najvećoj mogućoj meri.

Za eventualnu seču odraslih, vrednih primeraka dendroflore, neophodno je pribaviti odobrenje organizacione jedinice Gradske uprave nadležne za komunalne poslove, po prethodno pribavljenom mišljenju stručne komisije za seču.

Stabla za koja se dobije odobrenje za seču, neophodno je, u skladu sa tehničkim mogućnostima, presaditi u okviru postojećeg kompleksa ili zelenih površina u neposrednom okruženju.

Podmladiti postojeću vegetaciju.

Rekonstrukciju zelene površine izvršiti u odgovarajućem stilu, a u skladu sa pozicijom objekata i njihovom osnovnom namenom.

Za ozelenjavanje koristiti autohtone vrste vegetacije koje pripadaju prirodnoj potencijalnoj vegetaciji, prilagodljive na lokalne uslove sredine; moguće je koristiti primerke egzota za koje je potvrđeno da se dobro adaptiraju uslovima sredine; koristiti rasadnički proizvedene sadnice; izbegavati invanzivne i alergene vrste.

Obezbediti 1-2% pada površina za komunikaciju, čime se omogućava drenaža površinskih voda ka okolnom poroznom zemljištu ili kišnoj kanalizaciji.

Za površine za komunikaciju potrebno je koristiti porozne ili poluporozne zastore.

Moguće je formirati zelene površine na krovovima objekata i vertikalno ozeleniti fasade objekata; zelene površine na ravnim krovovima nadzemnih objekata treba formirati na minimalno 30 cm zemljišnog supstrata, a na krovovima podzemnih garaža na minimalno 120 cm zemljišnog supstrata (što ne ulazi u ukupan procenat zelenih površina u direktnom kontaktu sa tlom).

Obavezna je izrada Projekta pejzažnoarhitektonskog uređenja, u skladu sa uslovima JKP "Zelenilo Beograd".

Pristup građevinskoj parceli i parkiranje

Kolski i pešački pristup obezbeđen je sa obodnih saobraćajnica, i internom saobraćajnom mrežom u okviru celine.

Obezbediti potreban broj parking mesta, u okviru parcele, prema normativu: 1 PM / 3 zaposlena.

20

Slika 20. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog 3-5.1 - Saobraćajne površine i primarna saobraćajna mreža

 

Planirane intervencije

Na građevinskoj parceli planirana je izgradnja novih objekata za smeštaj oko 1000 studenata.

Moguća je dogradnja/nadogradnja postojećih objekata, u skladu sa definisanim pravilima građenja.

Ukoliko se planira nadogradnja postojećih lamela, realizovati je u okviru gabarita postojećih objekata a na osnovu obaveznog statičkog proračuna postojećih objekata.

Na postojećim objektima je moguća adaptacija, sanacija, energetska sanacija, odnosno rekonstrukcija toplotnog omotača zgrade (fasadnih zidova, krovne površine i transparentnih površina) u smislu podizanja Kategorije objekta sa stanovišta energetske efikasnosti.

Arhitektonsko oblikovanje

Pri realizaciji objekata maksimalno koristiti nova tehnička i tehnološka rešenja u cilju energetski efikasnije gradnje.

Arhitektonski izraz mora biti savremen, primeren ambijentu otvorenog bloka i nameni celine;

Primeniti energetski efikasna rešenja, tj. da se značajan procenat energije dobija iz obnovljivih izvora: toplotne pumpe, solarni paneli, planirati "zelene krovove" - ekstenzivne i/ili intenzivne krovove.

Na objektu je moguća adaptacija, sanacija, energetska sanacija, odnosno rekonstrukcija toplotnog omotača zgrade (fasadnih zidova, krovne površine i transparentnih površina) u smislu podizanja kategorije objekta sa stanovišta energetske efikasnosti.

Poslednja etaža se može izvesti kao puna ili povučena etaža.

Uslovi za ograđivanje parcele

Dozvoljeno je ograđivanje građevinske parcele u skladu sa tehničko tehnološkim i bezbednosnim potrebama.

Ifrastrukturne mreže

Novi objekti moraju imati priključak na vodovodnu i kanalizacionu mrežu, električnu energiju, telekomunikacionu mrežu, toplovodnu ili gasovodnu mrežu ili drugi alternativni izvor energije;

Objekte priključiti na postojeću infrastrukturnu mrežu u skladu sa uslovima nadležnih preduzeća;

vodovodna mreža - Objekte priključiti na postojeće instalacije vodovoda u okiru prostorne celine „Studentski grad“ uz proveru kapaciteta postojeće mreže ili na planirani vodovod V1min.Ø150 u ulici Tošin bunar definisan Planom detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do auto-puta, gradske opštine Zemun i Novi Beograd, („Službeni list grada Beograda“, br. 99/16)

kanalizaciona mreža - Objekte priključiti na postojeće instalacije fekalne i atmosferske kanalizacije u okiru prostorne celine „Studentski grad“ uz proveru kapaciteta postojeće mreže ili na planiranu fekalnu kanalizaciju FKmin.Ø300 u ulici Tošin bunar definisane  Planom detaljne regulacije dela ulice Tošin bunar od Ivićeve ulice do auto-puta, gradske opštine Zemun i Novi Beograd, („Službeni list grada Beograda“, br. 99/16) i postojeće atmosferske kolektore.

elektroenergetska mreža i objekti - U blizini predmetnog područja izgrađen je podzemni vod 110 kV, broj 1233/1. Zaštitni pojas za podzemne vodove 110 kV iznosi 2 m od ivice rova. U zaštitnom pojasu je dozvoljena gradnja infrastrukturnih objekata od javnog interesa. Zabranjeno je izmeštanje podzemnih vodova 110 kV. Na predmetnom području izgrađeno je više podzemnih vodova 35 kV, koji se mogu izmestiti ukoliko su ugroženi planiranom izgradnjom. Za potrebe napajanja postojećih potrošača električnom energijom izgrađen je manji broj TS 10/0,4 kV sa odgovarajućom mrežom podzemnih i nadzemnih vodova 10 kV i 1 kV.  Postojeće TS 10/0,4 kV ukoliko su ugrožene planiranom izgradnjom izmestiti na bezbedno mesto ili u objekat koji se gradi ili dograđuje. Za potrebe napajanja planiranih potrošača izgraditi potrebni broj TS 10/0,4 kV odgovarajuće snage, u sklopu građevinskih objekata ili kao slobodnostojeći objekat, prema pravilima gradnje. Napajanje planiranih TS 10/0,4 kV biće orijentisano na postojeće: TS 35/10 kV ''Ikarus'',  TS 35/10 kV ''Novi Beograd 1'' ili TS 110/10 kV ''Beograd 27''.

telekomunikaciona mreža i objekti - Pristupna telekomunikaciona (TK) mreža izvedena je kablovima postavljenim nadzemno, slobodno u zemlju ili u TK kanalizaciju, a pretplatnici su preko spoljašnjih odnosno unutrašnjih izvoda povezani sa distributivnom mrežom. Za planirane objekte pristupna TK mreža se može realizovati GPON tehnologijom u topologiji FTTH (Fiber To the Home) ili FTTB (Fiber To the Building) rešenja polaganjem privodnog optičkog kabla do predmetnih objekata i montažom odgovarajuće aktivne TK opreme u njima.

toplovodna i gasovodna mreža  - Potrošači koji već nisu priključeni na toplovodnu mrežu, priključenje ostvariti indirektno, preko toplotnih podstanica, na postojeći toplovod u bloku, odnosno planirani toplovod u koridoru Ulice Tošin bunar.  Snabdevanje potrošača prirodnim gasom ostvariti putem gasnog priključka na planiranu gasovodnu mrežu u Ulici Tošin bunar.

21

Slika 21. Izvod Iz PGR Beograda, grafički prilog NB 9.1-S – Skupni prikaz infrastrukture


Uslovi za zaštitu kulturnih dobara

Ukoliko se prilikom izvođenja zemljanih radova u okviru granice Plana naiđe na arheološke ostatke ili druge pokretne nalaze, obaveza investitora i izvođača radova je da odmah, bez odlaganja prekine radove i obavesti Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda i da preduzme mere da se nalaz ne uništi, ne ošteti i da se sačuva  na mestu i u položaju u kome je otkriven (član 109. Zakona o kulturnim dobrima). Investitor je dužan, po članu 110. Zakona o kulturnim dobrima, da obezbedi finansijska sredstva za istraživanje, zaštitu, čuvanje, publikovanje i izlaganje dobra, do predaje dobra na čuvanje ovlašćenoj ustanovi zaštite.

Inženjerskogeološki uslovi

Predmetna lokacija se nalazi u inženjerskogeološkom rejonu IIC3 koji je okarakterisan kao uslovno povoljan za urbanizaciju.

Inženjerskogeološka svojstva ovih terena uslovljavaju izvesna ograničenja pri urbanizaciji prostora. Obuhvataju delove lesne zaravni od kote 72.0 do kote 77.5 mnv. Korišćenje ovih terena pri urbanizaciji iziskuje veća ulaganja za njihovu pripremu.

Potrebno je primeniti odgovarajuće meliorativne mere pri izvođenju građevinskih zemljanih iskopa u terenu, odnosno predvideti mere zaštite temelja od uticaja podzemne vode, kao i projektovati odgovarajući način fundiranja objekata.

Rovove za polaganje cevi je moguće zatrpavati prerađenim materijalom iz iskopa. Visok nivo podzemnih voda stvara nepovoljne uslove pri izvođenju iskopa za infrastrukturne objekte i uslovljava potpunu zaštitu objekata tokom eksploatacije.

Za svaki novoplanirani objekat neophodno je uraditi detaljna geološka istraživanja a sve u skladu sa Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS“ br. 101/15, 95/18 i 40/21).