Uslovi za učešće na konkursu

Pravo učešća na konkursu, u skladu sa čl. 28. Pravilnika o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015), imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Učesnici konkursa imaju slobodu da u svoje timove, uključe stručnjake iz drugih struka koji bi svojim stručnim stavovima i znanjima doprineli unapređenju konkursnih rešenja, kao i studente. Učesnik na konkursu ne može biti lice koje je neposredno angažovano na pripremi i sprovođenju Konkursa, odnosno ukoliko je u srodstvu ili neposredno sarađuje sa istim, kao ni lice koje je u upravi ili je zaposleno kod organa koji raspisuje Konkurs.

Obavezni uslovi za učešće na konkursu:

 • Konkursni rad mora biti dostavljen na vreme i na način utvrđen raspisom konkursa.
 • Konkursni rad mora biti izrađen na način tehničko-oblikovne obrade i sadržati sve delove određene raspisom konkursa

 

Uslovi za sprovođenje konkursa

Konkurs se raspisuje u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa („Službeni glasnik RS“, broj 31/2015).

Svaki učesnik konkursa koji je preuzeo konkursnu dokumentaciju stiče pravo učešća na konkursu.

Predajom rada svaki učesnik prihvata propozicije ovog konkursa.

 

Sadržaj konkursnog elaborata

Učesnici su obavezni da konkursni rad predaju u elektronskoj formi, a detaljna uputstva za imenovanje dokumenata i način označavanja konkursnih priloga, data su u poglavlju 8.4. Svi fajlovi se predaju u pdf formatu.

Sadržaj konkursnog rada obuhvata:

 1. Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima
 2. Grafičke priloge 2D i 3D
 3. 3D animaciju
 4. Materijal za elektronsku izložbu

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad mogu biti sastavljeni na srpskom ili engleskom jeziku.

 

Svi učesnici su obavezni da u okviru konkursnog elaborata dostave sledeću dokumentaciju:

 1. Sveska sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima

Sveska se dostavlja u PDF formatu. Dimenzije sveske 42x29.7cm (format A3) horizontalno orijentisanih stranica. Umanjeni grafički prilozi u rezoluciji 150 PPI.

Sadržaj sveske                                              

 • Opis i obrazloženje rešenja.

Obrazloženje treba da bude pregledno struktuirano, u skladu sa ciljevima konkursa i obavezama, smernicama i preporukama datim u Konkursnom zadatku i potrebno je da obavezno sadrži:

 • Opis i obrazloženje koncepta rešenja – urbanističkog i arhitektonskog i odnos prema okruženju
 • Opis prostorno-programskog-funkcionalnog rešenja uređenja kompleksa i saobraćajnog rešenja - kolski, biciklistički i pešački saobraćaj (pristupi, kretanja…)
 • Opis prostorno-programskog-funkcionalnog rešenja nove izgradnje – funkcionalne celine, dispozicija sadržaja, veze
 • Opis (preliminarnog) konstruktivnog rešenja nove izgradnje
 • Predlog (preliminarni) primenjenih tehničkih sistema, uključujući koncept energetske efikasnosti
 • Primenjenih materijala imajući na umu CO2 footprint
 • Ekološki koncept
 • Opis i obrazloženje koncepta rekonstrukcije/adaptacije/revitalizacije postojećih smeštajnih kapaciteta

Tekstualni opis se može dopuniti sadržajima po želji kandidata – dijagramima, šemama I drugim prilozima koji objašnjavaju pojedine elemente konkursnog rešenja

 • Sve grafičke priloge svedene na A3 format.
 • Tabelarni prikaz - Bilansa ostvarenih kapaciteta (prema Tabeli 1 u konkursnoj dokumentaciji)
 • Tabelarni prikaz - Ostvareni urbanistički parametri (prema Tabeli 2 u konkursnoj dokumentaciji)
 • Tabelarni prikaz - Procena investicione vrednosti (prema Tabeli 3 u konkursnoj dokumentaciji)
 • Tabelarni prikaz - Predlog elementa holističke analize projekta (prema Tabeli 4 u konkursnoj dokumentaciji)
 1. Grafički prilozi (2D i 3D)

Kompleks “Studentski grad” – prostorno-programsko rešenje revitalizacije kompleksa i uređenja partera

 • Tehničko plan – situacioni prikaz dispozicije sadržaja u prostoru, njihove pozicione i dimenzionalne karakteristike, spratnost izgrađenih struktura, funkcionalni odnosi, saobraćajno i nivelaciono rešenje, kolska, pešačka i druge vrste kretanja R=1:750 
 • Situaciono - kompozicioni plan – situacioni prikaz planirane izgradnje i uređenja (plan masa sa bačenim senkama)                 R=1:750       
 • Situacioni plan partera sa prikazom planiranih sadržaja, nivelacije, saobraćajnih površina i komunikacija, parternog i pejzažnog uređenja R=1:750
 • 3D prikazi Kompleksa „Studentski grad“ iz zadatih pravaca i po izboru konkurenata

Navedeni prilozi obuhvataju i anketni segment konkursa i podrazumevaju prikaz u kontekstu neposrednog okruženja.

(Orijentaciona pozicija zadatih pravaca data je u konkursnoj dokumentaciji – I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI, prilog PRIKAZ KONKURSNOG OBUHVATA SA POZICIJAMA ZADATIH PRAVACA)

 • 3D Prikaz rešenja karakterističnih segmenata / ambijentalnih celina
 • Elementi mobilijara i opreme parternog uređenja - osnove, preseci, izgledi (u adekvatnoj razmeri), 3D prikaz

Nova izgradnja – Dom za smeštaj 1000 studenata

 • situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima R=1:250
 • situacioni plan prizemlja sa parternim i pejzažnim uređenjem R=1:250
 • osnove (sve) R=1:250
 • preseci (karakteristični) R=1:250
 • izgledi (svi) R=1:250
 • Tipska smeštajna jedinica (svi predloženi tipovi) - osnova, presk-izgledi R=1:50
 • Vertikalni presek kroz fasadu (sve opcije primenjene materijalizacije) R=1:50
 • 3D prikazi objekta iz zadatih pravaca i po izboru konkurenata

Rekonstrukcija i adaptacija postojećih smeštajnih kapaciteta (prikaz jednog Doma po izboru)

 • situacioni plan krova sa regulacionim i nivelacionim elementima R=1:500
 • situacioni plan prizemlja sa parternim i pejzažnim uređenjem R=1:500
 • osnove (sve različite) R=1:200
 • preseci (karakteristični) R=1:500
 • izgledi (svi) R=1:500
 • Tipska smeštajna jedinica (svi predloženi tipovi) - osnova, presk-izgledi R=1:50
 • Vertikalni presek kroz fasadu (tipičan) R=1:50
 • 3D prikazi objekta po izboru konkurenata

* Dodatni prilozi po izboru učesnika pojašnjavaju i afirmišu predložena rešenja, fotografije makete, prostorni dijagrami i sl .

 

Grafički prilozi predaju se kao fajlovi u .pdf formatu dimenzija 100x70cm (format B1), horizontalno orijentisani (landscape), u rezoluciji 150 PPI.

 1. 3D animacija

3D animacija - prikaz idejnog rešenja kompleksa i nove izgradnje - trajanju do 60 sekundi,  ekstenzija mp4, rezolucija: 1080p / 720p

 1. Materijal za elektronsku izložbu

Plakati u .jpg formatu, ukupno 5 priloga, 2000px širine i 1200px visine - horizontalno orijentisanih u RGB sistemu, u rezoluciji 150 PPI.  Ovi prilozi takođe moraju biti anonimni sa jedinstvenom šifrom definisanom u poglavlju 8.4., koja mora biti napisana na svakom prilogu.

Svi gore navedeni elementi i prilozi konkursnog elaborata, tekstualni i grafički prilozi navedenog sadržaja, predstavljaju obavezne delove konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

Uz navedene, moguće je priložiti i dodatne grafičke priloge, po izboru učesnika.

 

Način tehničko-oblikovne obrade konkursnog rada

Svi grafički prilozi, svaki list u svesci i plakati moraju biti označeni jedinstvenom šifrom u gornjem desnom uglu svakog lista (Arial font, Bold, veličine 50pt za grafičke priloge, odnosno 24pt za svesku). Jedinstvena šifra se obavezno sastoji od dva latinična slova i pet arapskih brojeva, koje bira autor. Listovi treba da budu označeni rednim brojevima u donjem desnom uglu. Font tekstova u svesci je Arial, veličine 11pt.

Jezik konkursa je srpski ili engleski jezik.

 

PREDAJA KONKURSNOG RADA

Sav materijal (osim 3D animacije) se dostavlja u jednom zapakovanom (zipovanom) folderu, ne većem od 150 MB, imenovanom izabranom jedinstvenom šifrom od dva latinična slova i pet arapskih brojeva (npr: AB12345.zip).

3D animacija se dostavlja u jednom zapakovanom (zipovanom) folderu, ne većem od 150 MB, imenovanom izabranom jedinstvenom šifrom sa dodatkom reči animacija u nastavku imena (npr: AB12345_animacija.zip).

Zapakovan (zipovan) folder, ne veći od 150 MB u koji se pakuje sav materijal (osim 3D animacije) treba da sadrži:

 • Svesku sa tekstualnim obrazloženjem i umanjenim grafičkim prilozima u .pdf formatu, dimenzija 42x29.7cm (A3), definisanu u poglavlju 8.3 pod 1.
 • Grafičke priloge u .pdf formatu, definisane u poglavlju 8.3. pod 2.
 • Materijal za elektronsku izložbu u .jpg formatu, definisan u poglavlju 8.3. pod 4.

Zapakovan (zipovan) folder, ne veći od 150 MB u koji se pakuje samo 3D animacija treba da sadrži:

 • 3D animaciju u trajanju do 60 sekundi, ekstenzija mp4, rezolucija: 1080p / 720p

Učesnik konkursa predaje konkursni rad elektronski putem linka:  https://studentski-grad.konkurs.rs/

Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 25.10.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Konkursni rad koga raspisivač nije primio u roku određenom za podnošenje konkursnih radova, odnosno koji je primljen po isteku dana i sata do kojeg se konkursni radovi mogu podnositi, smatraće se neblagovremenim i neće biti razmatran. Svakom učesniku dozvoljava se predaja samo jednog konkursnog rada bez varijantnih rešenja. Po isteku roka za podnošenje konkursnih radova, učesnik konkursa ne može da povuče niti da menja svoj konkursni rad.

Tehničko oblikovna obrada konkursnog elaborata prema navedenom opisu, zahtevima i dimenzijama, je obavezni sadržaj konkursnog rada. Radovi koji ne sadrže gore navedene i zahtevane elemente i priloge neće biti razmatrani.

 

Autorska koverta - Sadržaj izjave konkurenata

Uz elektronsku predaju konkursnog rada, učesnik je obavezan poštom poslati zapečaćenu neprozirnu kovertu koja nosi naznaku „ AUTOR “, i koja je na poleđini označena izabranom šifrom rada od dva latinična slova i pet arapskih brojeva, font Arial, Bold, 24pt. Koverta se šalje na adresu: Udruženje arhitekata Srbije, Kneza Miloša 7a/III, 11 000 Beograd, Republika Srbija. U koverti treba da se nalazi:

 • Tekstualni dokument u A4 formatu koji sadrži:
  • Korišćenu izabranu šifru od dva latinična slova i pet arapskih brojeva;
  • Ime/imena autora sa potpisima;
  • Izjava o prihvatanju uslova konkursa;
  • Ime i prezime lica ovlašćenog za zastupanje (može i ne mora biti jedan od autora);
  • Elektronsku adresu i kontakt telefon;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o tome da li želi da se na javnoj izložbi rad izloži pod šifrom (anonimno) ili pod imenom autora;
  • Izjavu u kojoj se autor ili autorski tim izjašnjava o načinu raspodele nagrade u procentima, sa podacima i instrukcijama za uplatu za navedena lica;
 •  Odštampan jedan plakat za elektronsku izložbu, sveden na dimenziju 29.7x 21cm (A4), horizontalno orjentisan (bilo koji od 5 plakata dostavljenih u elektronskoj formi za elektronsku izložbu, sveden na A4)

Krajnji rok za slanje koverte je 25.10.2022. godine.

Osiguravanje anonimnosti prilikom slanja koverte „ AUTOR “putem pošte, moguće je ostvariti:

 • slanjem običnom poštom bez povratnice sa odgovarajućim brojem poštanskih markica (zavisno od zemlje pošiljaoca);
 • slanjem putem usluge brze pošte (DHL, Fed Ex, …) sa napomenom za anonimno slanje (koverta „AUTOR “unutar koverte za slanje, na kojoj nema naznake šifre AUTORA).

 

Konkursni rokovi

 • Početak konkursnog roka/ datum oglašavanja 25.07.2022.

Konkursna dokumentacija preuzima se besplatno sa web stranice Udruženja Arhitekata Srbije:  www.u-a-s.rs ili sa linka: https://studentski-grad.konkurs.rs/

 • Pitanja u vezi konkursa učesnici mogu postaviti do 25.09.2022.

Pitanja i zahtevi za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima dostavljaju se isključivo preko  zvanične internet stranice:  https://studentski-grad.konkurs.rs/

Odgovori žirija na postavljena pitanja, isključivo samo na pitanja u vezi sa raspisom i programom konkursa, objaviće se na zvaničnoj internet stranici Konkursa u roku od deset dana.

 • Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 25.10.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).
 • Objavljivanje rezultata konkursa 14.11.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1).

      Rezultati će biti objavljeni na web-stranici Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na https://studentski-grad.konkurs.rs/

 • Nagrađeni i nenagrađeni radovi, u elektronskom formatu biće postavljeni na web- stranici Udruženja arhitekata Srbije u-a-s.rs i na https://studentski-grad.konkurs.rs/ u roku od 30 dana od dana objavljivanja rezultata Konkursa. Uz sve radove biće objavljeni osnovni podaci (šifra rada, nagrada, ime(na) autora ukoliko drugačije nije naznačeno u prijavi za Konkurs.

 

Vrsta i visina nagrada

Ukoliko do utvrđenog roka pristigne najmanje 10 radova  i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 56.000,00 USD prema sledećoj raspodeli:

 • Prva nagrada…………………………………………28.000,00
 • Druga nagrada………………………………………14.000,00
 • Treća nagrada…………………………………………7.000,00
 • Pet otkupa od po…………………………………….1.400,00

* Napomena : nagrade i otkupi u neto iznosu se isplaćuju po kursu USD UN Operational Rates of Exchange ili skraćeno UNORE kurs.

Žiri će raspodelu nagrada izvršiti u svemu prema odredbama Pravilnika, sa mogućnošću i drugačije raspodele nagrada u okviru predviđenog nagradnog fonda.

 

Sastav žirija

Predsednica žirija:

- dr Grozdana Šišović, arhitekta

članovi žirija:

- Lazar Kuzmanov, arhitekta

- dr Đorđe Alfirević, arhitekta

- Matija Bevk, arhitekta

- Milutin Đurović, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS

Zamenik člana žirija:

- Goran Minić, Ustanova Studentski centar Beograd

Konsultant za energetsku efikasnost:

- Ranko Božović, dipl.inž.maš.

Izvestioci:

- Marija Pjevač, arhitekta

- dr Milena Grbić, arhitekta

Sekretarijat  konkursa:

Udruženje Arhitekata Srbije

 

 

Završne odredbe

 • Autor konkursnog rada je učesnik koji je izradio konkursni rad i time pod svojim imenom objavio autorsko delo činom predaje na konkurs. Autorski tim čine potpisnici konkursnog rada, koautori, i time nosioci svih zajedničkih autorskih prava. Autorska prava Učesnika definisana su u skladu sa zakonom kojim se uređuju autorska i druga srodna prava.
 • Predajom konkursnog rada autori (autorski tim) ustupa Naručiocu prenos imovinskih prava autora ukoliko je predmetni rad nagrađen ili otkupljen .Autor/i , učešćem na konkursu prihvataju da postupe u skladu sa zaključcima i preporukama Žirija konkursa koji će biti navedeni u Izveštaju Žirija konkursa u vezi dalje realizacije nagrađenog rada Autor prihvata da u daljoj razradi  postupi u skladu sa sugestijama žirija i  eventualnim programskim i tehničkim promenama projektnog zadatka  i  prilagodi rešenje za potrebe daljih faza razrade .
 • Naručilac će tokom dalje razrade konsultovati autore nagrađenog rada koji je odabran za dalju razradu. Autor je obavezan da poštuje uslove izrade planske i tehničke dokumentacije i sprovođenje izmene koje su potrebne radi prilagođavanja prostornim i tehničkim mogućnostima i ograničenjima koji iz toga proisteknu. Svaka eventualna dalja saradnja Naručioca i autorskog tima biće regulisana posebnim ugovorom.
 • Dalja razrada projekta sprovodi se u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik Republike Srbije", br.72/09, 81/09, 64/10 – Odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – Odluka US, 50/13 – Odluka US, 98/13 – Odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20 i 52/2021), i Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sl. Glasnik RS", br. 73/2019)
 • Autori zadržavaju pravo na publikovanje svojih radova.
 • Naručilac ima prava da koristi sve pristigle radove, da ih publikuje i promoviše rezultate konkursa.