28.07.2022.

OBAVEŠTENJE ZA UČESNIKE NA KONKURSU:

Tehničkom greškom, u poglavlju 6.3.8 Ekonomski zahtevi i smernice, naveden je netačan iznos investicije, u nastavku je tačan podatak koji je takođe korigovan i u PDF programu za preuzimanje.

6.3.8 Ekonomski zahtevi i smernice/ strana 75

Iznos investicije

Iznos investicije za izgradnju novog objekta studentskog smeštaja u okviru Studentskog grada definisan je na osnovu aproksimacija investicionog projekta i iznosi 24.500.000 € bez PDV-a, a za opremanje ovog objekta nakon izgradnje, planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000 € bez PDV-a.


PITANJE 1.

DA LI IMATE KOMKURSNU DOKUMENTACIJU OVOG MEĐUNARODNOG NA ENGLESKOM JEZIKU?

ODGOVOR:

Poštovani, na sajtu konkursa Studentski grad, u gornjem levom uglu se nalaze oznake SR i EN pomoću kojih se dolazi do ponuđenih jezika sajta, dakle, ukoliko želite da preuzmete dokumentaciju na engleskom jeziku potrebno je "prebaciti" sajt na englesku verziju i klikom na "DOWNLOAD" u glavnom meniju  doći ćete na stranicu na kojoj se nalazi dokumentacija konkursa na engleskom jeziku. Svakako, ukoliko ste već na stranici za preuzimanje "DOWNLOAD" na srpskom jeziku, tada je dovoljno samo jednom kliknuti na odabir jezika (u vašem slučaju "EN") i stranica na kojoj se nalazite će se automatski prebaciti na englesku verziju i link za preuzimanje dokumentacije će voditi ka dokumentaciji na engleskom jeziku.

PITANJE 2.

DA LI KONKURSNI RADOVI IZ DRUGOG JEZIČKOG PODRUČJA MORAJU BITI PREVEDENI NA SRPSKI JEZIK?

ODGOVOR: Jezik konkursa je srpski ili engleski jezik.

PITANJE 3.

Da li se konkursnim rešenjem mogu predložiti i dodatni sadržaji u vidu kako građenih struktura tako i struktura koje se tiču otvorenih/rekreativnih površina, za koje mislimo da je poželjno da se nađu u okviru konkursa, ili je neophodno da se pridržavamo traženih smernica?

ODGOVOR: 

Konkursnim rešenjem neophodno je obuhvatiti sve programske sadržaje date Konkursnim zadatkom. Pozicije u okviru Konkursnog zadatka koje otvaraju mogućnost da konkurenti predlože dodatne sadržaje tiču se pre svega parternog uređenja kompleksa, kao i rekonstrukcije / adaptacije / revitalizacije postojećih smeštajnih kapaciteta (anketni nivo konkursa).

Ukoliko se predloženim rešenjem predviđa izgradnja dodatnih struktura, potrebno je imati u vidu sve urbanističko-parametarske uslovljenosti, kao i sve kriterijume, smernice i preporuke date u Konkursnom zadatku.

PITANJE 4.

Postovani, da li su dozvoljena dva ulaza u objekat a zbog broja studenata i da li je izvrsena podela na muski i zenski deo.

ODGOVOR: 

Konkursnim zadatkom nije predviđena podela na muški i ženksi deo doma. Konkursnim zadatkom nije unapred određen broj ulaza u objekat.

PITANJE 5.

Pitanje je vezano za kriterijum učesća na konkursu. Da li u "fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom" spadaju fizička lica koja su završila samo osnovne studije arhitekture u trajanju od 3 godine (zvanje inženjer arhitekture).

ODGOVOR: 

Poštovani, u sastavu vašeg autorskog tima potrebno je da bude lice sa visokom stručnom spremom – dipl.inž.arhitekture ili mast.inž.arhitekture.

PITANJE 6.

Poštovani, obzirom da je u postojećim objektima studentskog stanovanja u pitanju masivni konstruktivni sklop, da li treba da se držimo postojećih gabarita smeštajnih jedinica, kao i pratećih prostorija, ili postoji mogućnost povezivanja više prostorija u vidu prolaza u zidu?

ODGOVOR: 

Pri formulisanju predloga rešenja rekonstrukcije postojećih objekata potrebno je voditi računa o karakteristikama postojećeg konstruktivnog sklopa. Prihvatljive su sve intervencije koje imaju u vidu potrebu da nosivost i stabilnost konstruktivnog sklopa rekonstruisanog objekta bude obezbeđena kao i racionalnost i održivost predloženog rešenja.

PITANJE 7.

mogu li u objekat biti dva ulaza a zbog velicine istoga. jednom sam vas pioto isto pitanje ali mi niste odgovorili. nadam se da ce te sada odgovoriti.

ODGOVOR: 

Konkursnim zadatkom nije unapred određen broj ulaza u objekat.

PITANJE 8.

Da li objekat novog studentskog stanovanja može da bude projektovan kao visoki objekat, tj. da se u tom slučaju izmeni maksimalna dozvoljena visina objekta od 32m, što bi kasnije bilo sprovedeno izmenom plana koja bi obuhvatala i analizu visokog objekta?

ODGOVOR: 

Maksimalna dozvoljena visina objekta od 32.0m je fiksno ograničenje za planiranu izgradnju.

PITANJE 9:

Da li je moguće da deo sadržaja studentskog stanovanja i kompatibilnih namena bude isprojektovan izvan zone namenjene novoj gradnji u južnom delu kompleksa na poziciji sadašnjih terena, ukoliko je nova gradnja u okviru granica kompleksa, unutar zone građenja i sa poštovanjem viskinskih udaljenja i ostalih pravila građenja?

ODGOVOR: 

Potrebno je da konkursno rešenje bude izrađeno u skladu sa konkursnim zadatkom, u njemu datim elementima i smernicama, kao i sa datim urbanističkim uslovima i preporukama.

PITANJE 10:
Da li je u pregradnim zidovima masivne konstrukcije, koja je prisutna u postojećim objektima stanovanja moguće predvideti prolaze/otvore, ukoliko je konceptom predviđeno povezivanje prostorija u cilju povećanja prostora?

ODGOVOR: 

Naveden u odgovoru na Pitanje 6.

PITANJE 11 :

Obzirom da ima određenih razlika u podlogama za postojeće stanje objekata, pre svega objekata za stanovanje, interesuje nas koja dokumentacija je relevantnija, dwg ili pdf podloge?

ODGOVOR :

Relevantnija je dokumentacija u DWG formatu. Osnove, preseci i izgledi u DWG fajlovima su usaglašeni sa trenutnim postojećim stanjem objekata. 

PITANJE 12:

Poštovani, da li je poznat materijal i detaljnije karakteristike postojećeg masivnog konstruktivnog sistema? U slučaju nadogradnje a za potrebe izrade statičkog proračuna nemamo dovoljno podataka o ovim zidovima, da li postoje ti podaci u nekoj arhivi? Srdačan pozdrav

ODGOVOR :

Osnovne zaključke o fizičkoj strukturi i konstruktivnom sklopu postojećih objekat moguće je doneti na osnovu grafičke dokumentacije (dispozicija i dimenzije svih elemenata strukture, materijalizacija međuspratnih konstrukcija, stepeništa, krova i sl.) imajući u vidu i period izgradnje.

Budući da su revitalizacija / rekonstrukcija / dogradnja postojećih smeštajnih objekata predmet konkursa na anketnom nivou i da detaljna ispitivanja niti procena stanja konstrukcije nisu dostupni, očekuju se da predloženog projektantskog rešenja predmetnih objekata u domenu konstrukcije bude aproksimativno.

PITANJE 13:

Poštovani,
da li postoje ograničenja koja se tiču rekonstrukcije omotača postojećeg objekta, u kontektsu dodavanja novih erkera na postojeću konstrukciju? Srdačan pozdrav

ODGOVOR :

Kada se radi o revitalizaciji, rekonstrukciji i eventualnoj dogradnji postojećih smeštajnih objekata - DOM 1, DOM 2, DOM 3 i DOM 4, u Konkursnom zadatku (str. 63) navedeno je da je, u slučaju potreba konstruktivnih ojačanja postojeće fizičke strukture “svrsishodno razmotriti i poziciju novih fasadnih platana u odnosu na postojeće fasadne ravni”, što daje i mogućnost horizontalnog “širenja” ovih objekata, naravno imajući u vidu svrishodnost i racionalanost predloženih intervencija, kao i sve Programom date uslovljenosti i ograničenja.

Vezano za objekte RESTORAN SA ANEKSOM i KOTLARNICA SA REZERVOAROM u Konkursnom zadatku (str. 63) navedeno je da je, vezano za planiranu revitalizaciju celine Kompleksa „Studentski grad“, potrebno razmotriti i njihovu rekonstrukciju “u cilju afirmacije njihovih kapaciteta u kontekstu održivosti i energetske efikasnosti … pre svega u smislu vizuelnih i tehnoloških karakteristitaka materijla fasadnih i krovnih obloga i ukupnog vizuelnog karaktera tih objekata u sklopu celine”, te se vezano za ove objekte ne očekuje dogradnja u smislu dodavanja novih korisnih površina.

PITANJE 14 :

Sabiranjem svih maksimalno dozvoljenih neto površina dobija se površina od 22100m2, što znači da ostaje još 2400m2 za površinu zidova, terase, zajedničke prostorije, evakuaciona stepeništa...Da li terase, zeleni krovovi, evakuaciona stepeništa ulaze u bruto površinu?

ODGOVOR :

Bruto površina je određena spoljašnjim merama finalno obrađenih fasadnih zidova, uključujući i terase (svakako i unutrašnja stepeništa evakuaciona). Bruto površina objekta predstavlja zbir bruto površina svih nadzemnih i podzemnih etaža.

Zeleni krovovi (uključujući i one planirane kao zajednički spoljni prostor), neprohodne terase, nastrešnice, spoljna stepeništa i rampe (natkriveni i nenatkriveni) i sI. ne ulaze u bruto površinu.

PITANJE 15.

1.      Da li je određena nulta kota objekta obzirom da je data parcela ima denivelaciju od 1.5 metra ili sami određujemo nultu kotu?

ODGOVOR :

Konkursnim zadatkom nije određena nulta kota.

Prema PGR-u Beograda / B) Pravila uređenja i građenja / 1. Pojmovnik:

“Nulta kota - tačka preseka linije terena i vertikalne ose objekta u ravni fasadnog platna prema pristupnoj saobraćajnici”.

2.  Večito pitanje: da li je moguće produženje roka za predaju radova? Obzirom da se konkurs preklapa sa druga dva javna konkursa i raspisan je u toku letnjih odmora. Dobra praksa pomeranje predaje konkursnih radova desila se dva puta ove godine na konkursu za VTZ Kragujevac, kao i za konkurs Belo Brdo u Vinči.

ODGOVOR :

Rok za predaju konkursnih radova ostaje 25.10.2022., kako je i predviđeno Raspisom i programom konkursa.

3. Da li je dozvoljeno pri rekonstrukciji postojećih objekata da se šire u odnosu na postojeće fasadne ravni, pored mogućnosti da se nadograde do maksimalne visine od 32 metra?

ODGOVOR :

Naveden u odgovoru na Pitanje 13.

PITANJE 16:

Da li su i dograđene mansarde na studentskim domovima zaštićene?

ODGOVOR:

Ne. U Programu Konkursa (str. 39) navedeno je: Dom kulture Studentski grad, jedini u objekat koji jeokviru kompleksa „Studentski grad“ formalno prepoznat kao ambijentalna vrednost i svrstan u objekte pod urbanističkom zaštitom prema kriterijumu K8 – “Ambijentalna vrednost ‐ objekat značajno određuje kvalitetni gradski ambijent ili sudeluje svojim stilskim vrednostima u karakterizaciji lokalnog ambijenta”.”

PITANJE 17:

Da li zelene terase i žardinjere ulaze BRGP, pošto znamo da zeleni krovovi ne ulaze u BRGP.

ODGOVOR:

Bruto površina je određena spoljašnjim merama finalno obrađenih fasadnih zidova, uključujući i terase.

PITANJE 18:

Da li u preporučenu površinu smeštajne jedinice po korisniku smeštaja (12 - 16 m2) ulazi i pripadajuća terasa/ lođa?

ODGOVOR:

U Konkursnom zadatku (str. 53) navedeno je: “Preporučene površine smeštajnih jedinica po korisniku obuhvataju sve prostorno-programske sadržaje, uključujući i pripadajući spoljni prostor.dakle, da - u preporučenu površinu smeštajne jedinice po korisniku smeštaja ulazi pripadajuća terasa/ lođa.

U Konkursnom zadatku navedeno je i (str. 59): “Preporučene neto površine po korisniku, funkcionalnim celinama i sadržajima, navedene u tekstu poglavlja 6.2.1. i Tabelarnom pregled planiranih površina po funkcionalnim celinama, su okvirne.

U kontekstu evenutalne preraspodele sadržaja u okviru smeštajnih i zajedničkih prostora namenjenih studentima, što u zavisnosti od koncepta rešenja može uključivati i fleksibilno i multifunkcionalno korišćenje prostora „proširenih“ komunikacija, a uz zadovoljenje predviđenih potreba i standarda koje preporučene površine podrazumevaju i obrazloženje predloženog načina korišćenja prostora, dozvoljena su odstupanja.

Po pitanju površine i kapaciteta, planirana ukupna maksimalna BRGP – 24 500 m2 i obaveza obezbeđena smeštaja za 1000 korisnika, predstavljaju fiksna ograničenja za konkursno rešenje nove izgradnje.”

PITANJE 19:

Da li je ograda oko kompleksa neophodna i ako jeste, čemu služi?

ODGOVOR:

Da, ograda oko kompleksa je neophodna kako bi funkcionisanje kompleksa bilo kontrolabilno.

PITANJE 20:

Str. 64: "za potrebe izrade tehničke dokumentacije i određivanje pozicije novih objekata, neophodno je uraditi manual valorizacije (bioekološka osnova) postojeće vegetacije, kako bi se ista sačuvala u najvećoj mogućoj meri.“
- U kojoj fazi projektovanja se očekuje izrada ovog priloga?

ODGOVOR:

U fazi izrade urbanističko-tehničke dokumentacije.

QUESTION 21:

As an architect registered with the Turkish Chamber of Architects, do we have a chance to participate in the competition?

ANSWER

Yes, you can participate in the Competition. In order to submit a competitive work, it is not necessary for the team to include a person who has the appropriate license issued by the Serbian Chamber of Engineers. If your work is awarded and is the subject of further elaboration, it will be necessary to include in the team a person who has a corresponding valid license issued by the Serbian Chamber of Engineers, in accordance with the Law on Planning and Construction of the Republic of Serbia. It is expected that the competitive solution fulfills the conditions established by the Competition and is in accordance with the competent regulations of the Republic of Serbia related to the field of planning and construction and the topic of the Competition.

PITANJE 22:

Poštovani, da li se zadata visina venca od 32m odnosi i na visinsku kotu povučene etaže? (da li je moguće da se iznad venca od 32 m napravi povučena etaža, koja je data kao mogućnost u tabeli urbanističko-parametarskih uslovljenosti)

ODGOVOR:

Prema izmenama PGR-a Beograda (“Službeni list grada Beograda“ br. 27/22) / POJMOVNIK

11) Visina objekta – udaljenje venca poslednje etaže objekta, u ravni fasadnog platna, od najviše kote pristupne saobraćajnice odnosno nulte kote. Kod objekata sa ravnim krovom visina venca se računa do gornje kote ograde povučene etaže… Za objekte koji su povučeni u odnosu na regulacionu liniju, visina objekta se određuje u odnosu na nultu kotu, i definiše se kao rastojanje od nulte kote objekta do visine venca, odnosno gornje kote ograde povučene etaže.

17) Povučeni sprat – poslednja etaža povučena od fasadne ravni prema javnoj saobraćajnoj površini  minimalno 1.5m u nivou poda. Kota venca povučene  etaže je maksimalno 3.5m iznad kote poda povučene etaže.

PITANJE 23:

1.      Pod tačkom E. KOMUNIKACIJE I TEHNIČKI PROSTORI tehničke prostorije potrebne u okviru doma su navedene, ali ne i koje su njihove dimenzije. Dimenzije su date zbirno za sve komunikacije, prateće prostorije i tehničke prostorije. Da li možemo da dobijemo dimenzije za svaku potrebnu tehničku prostoriju?

ODGOVOR: Kako dimenzije tehnički prostorija u ovoj fazi projektovanja nije moguće tačno odrediti, očekuje se da u konkursnom rešenju kapacitet i dimenzije tehničkih prostorija budu aproksimativni, u skladu sa očekivanim tehnološkim zahtevima i kapacitetom objekta.

2.   Da li postoji detaljniji projekat Studentske ulice od onog datog u PGR-u?

ODGOVOR:

Ne postoji detaljniji projekat Studentske ulice od datog PGR-u.

3.U odgovoru na pitanje 13. pominje se rekonstrukcija objekata restorana i kotlarnice, ali za pomenute objekte ne postoji dovoljno podataka ni u tekstu ni na crtežima da bi se pristupilo projektovanju njihove rekonstrukcije. Eventualno može da se predloži spoljni omotač zarad termoizolacije. Takođe ni jedan od dva objekta nije pomenut u tački 8.3. Sadržaj konkursnog rada na stranama, 77, 78 i 79, te se nameće pitanje da li je rekonstrukcija ova dva objekta uopšte obavezan deo konkursnog zadatka?

ODGOVOR:

U odgovoru na pitanje 13. kao i u Konkursnom zadatku navedeno je da rekonstrukciju / revitalizaciju objekata restorana i kotlarnice treba razmotriti “u cilju afirmacije njihovih kapaciteta u kontekstu održivosti i energetske efikasnosti … pre svega u smislu vizuelnih i tehnoloških karakteristitaka materijla fasadnih i krovnih obloga i ukupnog vizuelnog karaktera tih objekata u sklopu celine”, te se vezano za ove objekte upravo i očekuju  intervencije vezane za “omotač” zgrade.

PITANJE 24:

U programu konkursa (strana 61) je navedeno predvideti rekonstrukciju postojeceg kafea Fontana u smislu njegovog pozicionog i oblikovnog usaglasavanja. Da li to znači da je dozvoljeno premestanje kafića na neko drugo mesto u okviru Studentskog grada?

ODGOVOR:

Da.

PITANJE 25:

Poštovani, da li se očekuje da svaki od domova zasebno bude rešen projektantski prilikom prikaza parternog rešenja ili je moguće jedan multiplicirati više puta? Da li se očekuje da svaki dom zasebno reši ili je dovoljno samo jedan?

ODGOVOR:

Očekuje se da prikaz parternog rešenja, u svom domenu, omogući sagledavanje i razmatranje predloženog rešenja rekonstrukcije i adaptacije postojećih smeštajnih kapaciteta.

U Programu konkursa (deo 8.3 / 2. Grafički prilozi (2D i 3D) / strana 79) navedeno je: Rekonstrukcija i adaptacija postojećih smeštajnih kapaciteta (prikaz jednog Doma po izboru), dakle ne očekuje se da u konkursnom elaboratu bude prikazano rešenje svakog doma zasebno.

PITANJE 26:

Poštovani, da li je poznat razlog pozicioniranja kupatila u studentskim jedinicama uz fasadu objekta?

ODGOVOR:

Nije poznat razlog pozicioniranja kupatila u smeštajnim jedinicama uz fasadu objekta. Aktuelna pozicija kupatila u smeštajnim jedinicama nije obavezujuća i ne predstavlja ograničenje za predlog rekonstrukcije postojećih smeštajnih kapaciteta.