Projekat „Studentsko stanovanje u Srbiji“, u okviru kog je, kao Potprojekat 2, Dom u okviru Studentskog grada u Beogradu za smeštaj 1.000 studenata, realizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (MPNTR) u saradnji sa Bankom za razvoj Saveta Evrope – CEB, sa ciljem povećanja kapaciteta za smeštaj studenata primenom savremenih standarda održive gradnje i korišćenja studentskih domova u univerzitetskim centrima u Srbiji. Takođe, realizacija Potprojekta 2 finansijski je podržana, kao inovativno rešenje u oblasti cirkularne ekonomije i zelene gradnje u javnom sektoru u Srbiji, kroz projekat „EU za Zelenu Agendu u Srbiji“ koji, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB)-om.

Sprovođenje ovog arhitektonsko-urbanističkog konkursa jedan je od prvih koraka u segmentu pripremnih aktivnosti za realizaciju Potprojekta 2 - Dom u okviru Studentskog grada u Beogradu za smeštaj 1.000 studenata.

01

slika 1. Studentski grad

Predmet i obuhvat konkursa

Predmet konkursa je idejno arhitektonsko-urbanističko rešenja urbane revitalizacije kompleksa „Studentski grad“. U smislu rezultata koji se u konkursnim rešenjima očekuju, predmet konkursa manifestuje se kroz dva domena - Primarni predmet konkursa i Predmet konkursa na anketnom nivou.

Primarni predmet konkursa je idejno arhitektonsko rešenje izgradnje novih smeštajnih kapaciteta namenjenih studentskom stanovanju, za 1000 studenata i celovito programsko-projektno rešenje parternog uređenja kompleksa „Studentski grad“.

Predmet konkursa na anketnom nivou je predlog rešenja rekonstrukcije i adaptacije postojećih smeštajnih objekata u sklopu kompleksa „Studentski grad“ sa ciljem povećanja kapaciteta njihove održivosti, usklađivanja sa kriterijumima energetske efikasnosti i dostizanja višeg standarda studenskog stanovanja kroz osavremenjivanje i unapređenje funkcionalnih i tehnoloških karakteristika postojećih prostornih struktura.

Obuhvat konkursa čini područje kompleksa „Studentski grad“ na adresi Tošin bunar 143 – 157a, Novi Beograd, odnosno prostor definisan regulacijama ulica Tošin bunar (na zapadu), Bulevara Zoran Đinđića (na severu), zatim regulacijom Studentske ulice (na istoku) i regulacijom saobraćajne veze Auto-puta (iz pravca Niša) sa ulicama Tošin bunar i Studentskom (nije realizovana). Ukupna površina područja obuhvata konkursa je  oko 10,361 ha.

02

slika 2. Ortofoto snimak sa prikazom obuhvatom konkursa

Povod i cilj izrade konkursa

Povod za raspisivanje konkursa je potreba za povećanjem broja smeštajnih kapaciteta studentskih domova u okviru univerzitetskih centara Republike Srbije (Beograd, Novi Sad, Niš) afirmisana procenjenim brojem nedostajućih kapaciteta smeštaja u studentskim domovima, a na osnovu iskazanih potreba na konkursima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za prijem studenata visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji u ustanove za smeštaj i ishranu studenata, realizovanim u poslednjih nekoliko godina. Prema pomenutim pokazateljima broj nedostajućih mesta u okviru kapaciteta studentskog smeštaja za Beograd iznosi 1000. Prema Odluci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MNPTR), a u skladu sa Studijom opravdanosti, predviđeno je da se povećanje kapaciteta studentskog smeštaja u Beogradu realizuje u okviru kompleksa „Studentski grad“, izgradnjom novih objekata studentskog smeštaja.

Cilj konkursa je da se, u skladu sa konkursnim zadatkom, programskim zahtevima, potencijalima i značajem lokacije, izabere najadekvatnije arhitektonsko-urbanističko rešenje za izgradnju novih smeštajnih kapaciteta studentskog stanovanja i uređenja prostora kompleksa celine „Studentski grad“, uključujući i predlog rešenja rekonstrukcije i adaptacije postojećih smeštajnih kapaciteta na anketnom nivou razrade. Očekuje se da konkursno rešenje urbane revitalizacije kompleksa „Studentski grad“ sve zatečene ambijentalne, funkcionalne i semantičke vrednosti obuhvaćenog prostora integriše u savremen, autentičan i prepoznatljiv multifunkcionalan kompleks studentskog stanovanja koji korespondira sa okruženjem i unapređuje vrednosti ambijenta.

Poseban cilj konkursa je i promocija principa cirkularne ekonomije i održive zelene gradnje, sa niskom potrošnjom energije u eksploataciji, njihovom implementacijom pri izgradnji objekata u javnom sektoru u Srbiji.

Izabrana rešenja predstavljaće osnov za izradu urbanističko-tehničke i projektne dokumentacije za potrebe izgradnje novih kapaciteta, rekonstrukcije i adaptacije postojećih sadržaja i uređenja kompleksa studentskog stanovanja „Studentski grad“.