I INFORMACIONI GRAFIČKI PRILOZI

01 - PRIKAZ KONKURSNOG OBUHVATA SA POZICIJAMA ZADATIH PRAVACA

02 - PRIKAZ KONKURSNOG OBUHVATA NA KATASTRSKO TOPOGRASKOJ PODLOZI

03 - DOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA OBJEKATA

II GRAFIČKE DIGITALNE PODLOGE I TABELE

01 - KATASTARSKO - TOPOGRAFSKI PLAN

02 - ORTO FOTO SNIMAK

03 - PODLOGA ZA PRILOGE - PLANOVE ZA SVE PREDVIĐENE RAZMERE

04 - TABELE

TABELA 1. TABELARNI PRIKAZ OSTVARENIH KAPACITETA SA REKAPITULACIJOM POVRŠINA

TABELA 2. TABELARNI PRIKAZ OSTVARENIH URBANISTIČKIH PARAMETARA

TABELA 3. PROCENA INVESTICIONE VREDOSTI

TABELA 4. - TABELA (3) PREDLOG ELEMENTA HOLISTIČKE ANALIZE PROJEKTA

III IZVODI IZ PLANSKE DOKUMENTACIJE

01 - IZVOD PLAN GENERALNE REGULACIJE GRAĐEVINSKOG PODRUČJA SEDIŠTA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE – GRAD BEOGRAD CELINE I-XIX, Službeni list grada Beograda br. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 91/20, 72/21 i 27/22

02 - IZVOD IZ PLANA DETALJNE REGULACIJE DELA ULICE TOŠIN BUNAR OD IVIĆEVE ULICE DO AUTO-PUTA, Službeni list Grada Beograda br. 99/16

IV FOTO I VIDEO DOKUMENTACIJA

01 - FOTOGRAFIJE LOKACIJE – POSTOJEĆE STANJE

02 - VIDEO SNIMCI – POSTOJEĆE STANJE

03 - ARHIVSKE I ISTORIJSKE FOTOGRAFIJE

V OSTALA KONKURSNA DOKUMENTACIJA

01 - PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU OBJEKATA UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA, Službeni glasnik RS, broj 1/2012.

02 - PRAVILNIKA O TEHNIČKIM STANDARDIMA PLANIRANJA, PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKATA, KOJIMA SE OSIGURAVA NESMETANO KRETANJE I PRISTUP OSOBAMA SA INVALIDITETOM, DECI I STARIM OSOBAMA, Službeni glasnik RS, broj 22/15

03 - NADLEŽNI PROPISI ZA ZAŠTITU OD POŽARA

04 - TABELA 6 - PREPORUČENI FORMAT PROJEKTNOG ZADATKA

05 - ANEKS 1 - MATRICA FUNKCIONALNOG I VIZUELNOG UKLAPANJA PROJEKTA U LOKALNO URBANO OKRUŽENJE

06 - ANEKS 2 - KRITERIJUMI ZA IZBOR VEGETACIJE (SEGMENTI IZ SVEOBUHVATNIH LISTI)

 

U Beogradu, 25.07.2022.

Žiri u sastavu

Predsednica žirija:

dr Grozdana Šišović, arhitekta

članovi žirija:

Lazar Kuzmanov, arhitekta

dr Đorđe Alfirević, arhitekta

Matija Bevk, arhitekta

Milutin Đurović

Zamenik člana žirija:

Goran Minić