Pored poštovanja i zadovoljenja uslova iz programa i konkursnog zadatka, te usklađenosti konkursnog rešenja sa datim urbanističkim uslovima i preporukama, žiri će vrednovati konkursne radove na osnovu sledećih kriterijuma:

Prostorni koncept i arhitektonski izraz

Karakteristike predložnog rešenja u smislu afirmacije posebnosti savremenog studentsko stanovanja i urbane revitalizacije kompleksa “Studentski grad”.

Odnos predloženog rešenja prema kontekstu i urbanom identitetu.

 • kvalitet rešenja u odnosu na karakteristike i značaj namene
 • jasan prostorni koncept, prepoznatljiv u osnovnoj ideji
 • odnos prema javnom gradskom prostoru
 • karakter i kvalitet unapređenja urbanog identiteta
 • urbanističko-arhitektonsko oblikovanje i ambijentalne karakteristike rešenja
 • odnos prema kontekstu, graditeljskom i kulturnom nasleđu
 • karakteristike predložnog rešenja u kontekstu ekološke i društvene održivosti i usklađenost sa ciljevima održivog razvoja, a u svemu prema preporukama iz poglavlja 6 (6.3.6, 6.3.7 i 6.3.8.) 
 • karakteristike rešenja planirane izgradnje u kontekstu kriterijuma energetske efikasnosti i efikasnost njihove operacionalizacije tokom eksploatacije.

Funkconalnost rešenja, ispunjenost prostornih i programskih zahteva

Strategija i pristup prostornim i ambijentalnim zahtevima projektovanog rešenja u pogledu programiranja prostora i usklađenosti sa potrebama savremenog studentsko stanovanja. Programsko – funkcionalni aspekti rešenja u kontekstu eksploatacije objekta – korišćenja i održavanja, uključujući i pristup, kretanje, boravka i učešće korisnika (studenata i zaposlenih) u svim programom predviđenim aktivnostima, kao i efikasnost i udobnost korišćenja.

 • distribucija namena i sadržaja u prostoru
 • funkcionalnost predloženog rešenja

Održivost, energetska efikasnost

Karakteristike predložnog rešenja u kontekstu ekološke i društvene održivosti i usklađenost sa ciljevima održivog razvoja. Karakteristike rešenja planirane izgradnje u kontekstu kriterijuma energetske efikasnosti i efikasnost njihove operacionalizacije tokom eksploatacije.

 • primena ekološki i energetski održivih rešenja očuvanja i unapređenje kvaliteta životne sredine (primena ekološkog dizajna)

Potencijal za dalju implementaciju projekta

 • programska i ekonomska opravdanost predloženog rešenja
 • ekonomičnost rešenja u izvođenju i eksploataciji
 • tehnička i finansijska izvodljivost predloženog rešenja